Tandläkare i Stockholm – Svea Tandklinik

Undersökning, riskbedömning,åtgärder för att främja hälsanVårtpris FTV prisSLLpris
101Undersökning utförd av tandläkare, grundavgift925 kr925 kr930 kr
103Kompletterande undersökning,utförd av tandläkare450 kr450 kr365 kr
107Omfattande kompletterandeundersökning, utförd av tandläkare2225 kr 1565 kr1055 kr
108Utredning utförd av tandläkare2355 kr 2195 kr 2195 kr
111Undersökning utförd av tandhygienist705 kr635 kr635 kr
112Undersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd avtandhygienist905 kr825 kr825 kr
113Akut undersökning, utförd av tandhygienist330 kr270 kr270 kr
114Kompletterande parodontalundersökning eller kariesutredning
595 kr545 kr545 kr
141Studiemodeller förbehandlingsplanering1440 kr720 kr615 kr
161Salivsekretionsmätning660 kr570 kr570 kr
162Laboratoriekostnader vid mikrobioloisk undersökning650 krFakturaFaktura
163Biopsi inkl laboratorieundersökning (PAD)1110 kr955 kr955 kr
RöntgenåtgärderVårt prisFTV prisSLL pris
121Röntgenundersökning av enskildtand80 kr80 kr55 kr
122Röntgenundersökning, delstatus 235 kr235 kr235 kr
123Röntgenundersökning, helstatus 860 kr860 kr805 kr
124Panoramaröntgen850 kr625 kr525 kr
125Röntgenundersökning, extraoral(snedlateral eller ramusprojektion,käkledsöversikt ellerdatortomografisk undersökning aven eller två tänder)545kr545 kr525 kr
126Röntgenundersökning, omfattande1060 kr1060 kr1098 kr
Sjukdoms- förebyggande åtgärderVårt prisFTV prisSLL pris
201Information eller instruktion vid riskför munhälsorelateradesjukdomar/problem450 kr450 kr435 kr
204Profylaxskena845 kr845 kr795 kr
205Fluorbehandling inklusiveprofessionell tandrengöring,kortare behandlingstid185 kr185 kr190 kr
206Fluorbehandling inklusiveprofessionell tandrengöring365 kr365 kr360 kr
Sjukdoms- behandlande åtgärderVårt prisFTV prisSLL pris
301Sjukdomsbehandlande åtgärder,mindre omfattande behandling485 kr485 kr395 kr
302Sjukdomsbehandlande åtgärder1450 kr875 kr760 kr
303Sjukdomsbehandlande åtgärder,omfattande behandling1295 kr1295 kr1125 kr
311Information eller instruktion vidmunhälsorelaterade sjukdomareller problem450 kr450 kr450 kr
312Uppföljande information ellerinstruktion vid munhälsorelateradesjukdomar eller problem250 kr250 kr165 kr
313Beteendemedicinsk behandling, 60minuter eller mer1145 kr1145 kr1050 kr
314Beteendemedicinsk behandling535 kr535 kr525 kr
321Icke operativ behandling avkariessjukdom485 kr485 kr485 kr
322Stegvis exkavering 1215 kr1215 kr1095 kr
341Behandling av parodontal sjukdomeller periimplantit, mindreomfattning575 kr575 kr540 kr
342Behandling av parodontal sjukdomeller periimplantit, störreomfattning1115 kr1115 kr1115 kr
362Lustgassedering, per gång 865 kr865 kr936 kr
Kirurgiska åtgärderVårt pris FTV prisSLL pris
401Tanduttagning, en tand 1 280kr1280 kr1045 kr
402Tanduttagning, en tand,komplicerad1895 kr1895 kr1665 kr
403Tanduttagning, tillkommande enkel540 kr540 kr180 kr
404Operativt avlägsnande av en ellerflera tänder eller annan vävnad, peroperationstillfälle3 780 kr3 780 kr3 050 kr
405Omfattande dento-alveolär kirurgi4 835 kr4 835 kr4 070 kr
406Tanduttagning, övertalig tand 1 280 kr1 280 kr 1 130 kr
407Övrig dentoalveolär kirurgi ellerplastik, per operationstillfälle2 380kr2 380 kr2 005 kr
420Implantat, per styck 4945 kr2 900 kr2 900 kr
421Operation avseendekäkbensförankrade implantat, enfixtur8295 kr3 775 kr3 775 kr
422Kirurgisk friläggning av en fixtur vidtvåstegsteknik2580 kr1 465 kr 1 445 kr
423Operation avseendekäkbensförankrade två eller treimplantat per operationstillfälle10795 kr6255 kr6255 kr
424Kirurgisk friläggning av två eller treimplantat vid tvåstegsteknikk2770 kr1645 kr1635 kr
425Operation avseendekäkbensförankrade implantat, flerän tre implantat14800 kr10 175 kr10 175 kr
426Kirurgisk friläggning av fler än treimplantat vid tvåstegsteknik4365 kr2200 kr2200 kr
429Borttagande av implantat, peroperationstillfälle3840 kr3840 kr3830 kr
430Peri-operativ kirurgi vidimplantatbehandling, tilläggsåtgärd1475 kr1855 kr1655 kr
435Avlägsnande av implantat1075 kr1075 kr1005 kr
436Avlägsnande av implantat, enkel195 kr195 kr180 kr
441Parodontalkirurgisk behandling viden eller två tänder eller kirurgiskbehandling av periimplantit vid ettimplantat, per operationstillfälle2485 kr2485 kr2475 kr
442Parodontalkirurgisk behandling vidtre till sex tänder, per operationstillfälle3515 kr3555 kr3555 kr
443Kirurgisk behandling avperiimplantit vid två till fyraimplantat, per operationstillfälle3 350 kr3 350 kr3 340 kr
444Omfattandeparodontalkirurgiskbehandling vid sju tänder eller flereller vid tre tänder eller fler ikombination med annan operation,per operationstillfälle4560 kr5150 kr5150 kr
445Omfattande kirurgisk behandling avperiimplantit vid fem implantat ellerfler eller vid tre implantat eller fler i
kombination med annan operation,per operationstillfälle
4560 kr5150 kr5150 kr
480Kontroll av koagulation, tilläggsåtgärd340 kr340 kr315 kr
RotbehandlingarVårt prisFTV prisSLL pris
501Rens och rotfyllning, en rotkanal 4160 kr4160 kr3480 kr
502Rens och rotfyllning, två rotkanaler4 780kr4 780 kr4 015kr
503Rens och rotfyllning, tre rotkanaler6015kr6015kr5 130kr
504Rens och rotfyllning, fyra eller flerrotkanaler6 510 kr6510 kr5480 kr
521Akut endodontisk behandling1170 kr1170 kr780 kr
522Komplicerad kanallokalisation 960 kr960 kr785 kr
523Stiftborttagning1 360 kr1 360 kr1 145kr
541Apikalkirurgisk behandling, peroperationstillfälle5100 kr5100 kr3 580kr
542 Apikalkirurgisk behandling,ytterligare tand vid sammaoperationstillfälle,tilläggsåtgärd1 535 kr1 535 kr1 010 kr
50BUpprensad tand där behandlingenavbryts2090 kr1800 kr1800 kr
50CBehandling av tand med resorption,perforation el öppet apex, inkl mtrl1920 kr1800 kr1800 kr
553Borttagande av frakturerad fil(gjord av annan vårdgivare)2340 kr- kr- kr
Bettfysiologiska åtgärder Vårt prisFTV prisSLL pris
601Bettskena i hård akrylat iöverkäken, utförd påbettfysiologisk indikation5060 kr4060 kr3430 kr
602Bettskena i hård akrylat iunderkäken, utförd påbettfysiologisk indikation5060 kr4060 kr3430 kr
604Mjukplastskena,laboratorieframställd, förbettfysiologisk behandling, per
skena
2110 kr2110 kr2105 kr
606Motorisk aktivering 480 kr480 kr480 kr
607Bettslipning för ocklusalstabilisering985 kr985 kr950 kr
60BApnékena Somnodent (moms pådenna produkt)8550 kr11 062 krxxx kr
Lagningar, reparativabehandlingarVårt prisFTV prisSLL pris
701Fyllning av 1 yta på framtand ellerhörntand800 kr800 kr675 kr
702Fyllning av två ytor på framtandeller hörntand1205 kr1205 kr1070 kr
703Fyllning av tre eller flera ytor påframtand eller hörntand1560 kr1560 kr1275 kr
704Fyllning av en yta på molar ellerpremolar1075 kr1075 kr865 kr
705Fyllning av två ytor på molar ellerpremolar1400 kr1400 kr1270 kr
706Fyllning av tre eller flera ytor påmolar eller premolar1730 kr1730 kr1515kr
707Krona i plastiskt material,klinikframställd2065 kr2065 kr1690 kr
708Stiftförankring i rotkanal vidfyllningsterapi735 kr735 kr545 kr
ProtetikVårt prisFTV prisSLL pris
800Permanent tandstödd krona, en perkäke9005 kr7260 kr6675 kr
801Permanent tandstödd krona, flera isamma käke8395 kr5235 kr5130 kr
802Laboratorieframställd pelare medintraradikulärt stift3295 kr3145 kr3145 kr
803Klinikframställd pelare medintraradikulärt stift1870 kr1470 kr1465 kr
804Hängande led vid tandstödd protetik, per led5285 kr2420 kr2420 kr
805Emaljretinerad konstruktion,laboratorieframställd, per stöd2995 kr1950 kr1745 kr
806Radikulärförankring vid avtagbarprotes3575 kr3520 kr3520 kr
807Semipermanent krona ellerhängande led, per led, med gjuteneller fräst inre del3350 kr2350 kr2315 kr
808Innerkrona för teleskop- ochkonuskonstruktioner3505 kr3300 kr3290 kr
809Långtidstemporärlaboratorieframställd krona ellerhängande led, per led1090 kr1090 kr1090 kr
802 Tillägg för Keram per led 1000 krFaktura- kr
Reparativa av tandstödd protetikVårt prisFTV prisSLL pris
811Cementering av lossnad protetiskkonstruktion, per stöd650 kr555 kr555 kr
812Reparation av krona, bro ellerbarkonstruktion1445 kr1445 kr1445 kr
813Broreparation med tandtekniskinsats4695 kr4425 kr4420 kr
814Broreparation med tandtekniskinsats, omfattande8115 kr8435 kr8435 kr
815Sadelkrona5420 kr5145 kr5130 kr
822Partiell protes för temporärt bruk,en till tre tänder3960 kr3960 kr3670 kr
823Partiell protes för temporärt bruk,fyra eller fler tänder5585 kr5585 kr5220 kr
824Partiell protes med gjutet skelett,klammerförankrad12480 kr12480 kr11455 kr
825Komplicerad partiell protes medstöd av urtagskrona, innerkronaeller attachments13255 kr13255 kr12085 kr
826Attachment, per styck, material100 krFakturaFaktura
827Hel underkäksprotes inkl.erforderligt antal prefabriceradetänderr10075 kr10075 kr9405 kr
828Hel underkäksprotes inklusiveerforderligt antal prefabriceradetänder10075 kr10075 kr9110 kr
829Immediatprotes, inkl. tänder.Innefattar inte justering.9200 kr7795 kr7430 kr
831Justering av avtagbar protes395 kr395 kr370 kr
832Lagning av protes och/ellertillsättning av protestand1385 kr1385 kr1350 kr
833Rebasering av protes 4700 kr2665 kr2515 kr
834Lagning av protes där avtryckkrävs2630 kr2630 kr2475 kr
835Rebasering o lagning av protes3390 kr3390 kr3300 kr
836Komplicerad lagning av protes därsvetsning av nya fästen behövs4110 kr4110 kr3810 kr
837Komplicerad lagning av protes däruppvaxning och gjutning av ny delutförs vilken svetsas till befintligprotes6905 kr6905 kr6480 kr
839Inmontering av förankringselement3115 kr3115 kr2970 kr
845Ocklusionskorrigerandebettslipning2025 kr2025 kr1 910 kr
846Skena, hel eller cementerad isektioner för vertikalplatsberedning ellerbettstabilisering5360 kr5360 kr5300 kr
847Klammerplåt4130 kr4130 kr3820 kr
848Betthöjning eller uppbyggnad förocklusal stabilisering medfyllningsmaterial, per tandposition630 kr630 kr595 kr
850Implantatförankrad krona, en perkäke8780 kr9750 kr9750 kr
852Implantatförankrad krona, flera isamma käke9000 kr7870 kr7870 kr
853Hängande led vidimplantatförankrad bro5190 kr2350 kr2350 kr
854Semipermanent krona ellerhängande led på implantat, per led2620 kr2120 kr2095 kr
855Fästskruv och cylinder vidsemipermanent krona på implantat,per implantat1035 krEnl. PrislistaEnl. Prislista
856Fästskruv och cylinder vidlångtidstemporärlaboratorieframställd krona påimplantat, per implantat880 krEnl. PrislistaEnl. Prislista
858Distans inklusive centrumskruv, perstyck1555 krFakturaFaktura
861Implantatförankrad bro, överkäke,4 implantat41440 kr45460 kr45360 kr
862Implantatförankrad bro, överkäke,5 implantat43400 kr49280 kr49280 kr
863Implantatförankrad bro, överkäke, sex implantat eller fler44905 kr53185 kr53185 kr
865Implantatförankrad bro, underkäke,fyra implantat eller fler40435 kr45460 kr45460 kr
871Implantatstödd täckprotes,överkäke, två implantat, ellerimplantatstödd täckprotes,underkäke, oavsett antal implantat17180 kr23600 kr23600 kr
872Implantatstödd täckprotes,överkäke, 3 implanta19175 kr29450 kr29450 kr
873Implantatstödd täckprotes,överkäke, 4 implantat21790 kr36330 kr36330 kr
874Tillägg för alveolarbar vidimplantat, 2 implantat3105 kr3105 kr3065 kr
875Tillägg för alveolarbar vidimplantat, 3 implantat3440 kr3440 kr3359 kr
876Tillägg för alveolarbar vidimplantat, 4 implantat4055 kr4270 kr4270 kr
877Förankringselement täckprotes,tillägg per styck280 krEnl. PrislistaEnl. Prislista
86ATillägg för Cresco-konstruktion, perimplantat1390 kr1390 krxxx kr
86BTillägg för implantatkomponenterutöver standard per implantatFakturaEnl. PrislistaEnl. Prislista
86CTillägg för porslinfasader helimplantatbroFaktura12000 kr12000 kr
86DTillägg vid implantatförankrad bro,uk, 5 el fler implantat, ordinariepris2700015000krFakturaxxx kr
86ETillägg vid implantatförankrad bro,ök, 6 el fler implantat, ordinariepris27000/implantat15000krFakturaxxx kr
86FTillägg för ädelmetaller FakturaFakturaxxx kr
86GGuideskenaFaktura1300 kr1300 kr
Reparation av implantat ochimplantatretinerad protetikVårt prisFTV prisSLL pris
880Av- och återmontering avimplantatförankrad konstruktion påett till två implantat2090 kr2090 kr2090 kr
881Reparation av implantatförankradkonstruktion, mindre omfattning,utan tandteknisk insats1085 kr1150 kr1150 kr
88AKompletterande åtgärd vidkomplicerad lagning avimplantatförankrad konstruktion påplats i munnen. Patienteninformeras900 kr900 kr900 kr
882Av- och återmontering avimplantatförankrad konstruktion påtre eller fler implantat3185 kr3185 kr3185 kr
883Reparation/ombyggnad av fastimplantatförankrad konstruktion,tandteknisk insats5575 kr5575 kr5550 kr
884Reparation/ombyggnad avimplantatförankrad bro,omfattande tandteknisk insats10215 kr10365 kr10365 kr
885Fästskruv och protetisk cylinder(lab), per styck375 krFakturaxxx kr
888Fästskruv, per styck 175 krEnl. PrislistaEnl. Prislista
889Centrumskruv, per styck600 krEnl. PrislistaEnl. Prislista
890Implantatförankrad krona påbefintligt implantat6505 kr7520 kr- kr
TandregleringVårt prisFTV prisSLL pris
901Tandreglering, en käke, estetiskbehandling högst 1 år15000 kr16200 kr- kr
UtbytesåtgärderVårt prisFTV prisSLL pris
921Utbytesåtgärd. Krona i stället förersättningsberättigande fyllning viddefekt eller substansförlust, fram-eller hörntand8130 kr8130 kr- kr
922Utbytesåtgärd. Krona i stället förersättningsberättigande fyllning viddefekt eller substansförlust, molareller premolar samt vid omfattandedefekt för tandposition 7 och 8 närregel D.3 inte kan tillämpas7265 kr7265 kr- kr
925Utbytesåtgärd. Operationavseende ett käkbensförankratimplantat inklusive ev. friläggningoch distansanslutning vid tillstånd5031 eller 5036. Implantat ingår14 665 kr9315 kr- kr
926Utbytesåtgärd. Enimplantatförankrad krona på ettkäkbensförankrat implantat vidtillstånd 5031 eller 5036.16 950 kr10975 kr- kr
928Utbytesåtgärd. Operationavseende ett käkbensförankratimplantat inklusive eventuellfriläggning och distansanslutningvid tillstånd 5031 eller 5036 näråtgärd 800 eller 801 har utförtsinom två år på en eller bådastödtänderna som utbytetberäknas på. Implantat ingår14 665 kr9315 kr- kr
929Utbytesåtgärd. Enimplantatförankrad krona på ettkäkbensförankrat implantat vidtillstånd 5031 eller 5036 när åtgärd800 eller 801 har utförts inom tvåår på en av stödtänderna somutbytet beräknas på16 950 kr10975 kr- kr
ÖvrigtVårt prisFTV prisSLL pris
Blekning på kliniken3500 kr4500 kr- kr
Blekning på kliniken – kampanj 1950 kr4500 kr- kr
Estetisk konsultation500 kr2000 kr /tim- kr
Uteblivande tandläkare 2500 /kr tim- kr