Undersökning, riskbedömning,åtgärder för att främja hälsanVårtpris FTV prisSLLpris
101Undersökning utförd av tandläkare, grundavgift1020 kr1020 kr930 kr
103Kompletterande undersökning,utförd av tandläkare505 kr505 kr365 kr
107Omfattande kompletterandeundersökning, utförd av tandläkare1895 kr 1895 kr1055 kr
108Utredning utförd av tandläkare2650 kr 2650 kr 2195 kr
111Undersökning utförd av tandhygienist790 kr790 kr635 kr
112Undersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd avtandhygienist1015 kr1015 kr825 kr
113Akut undersökning, utförd av tandhygienist465 kr465 kr270 kr
114Kompletterande parodontalundersökning eller kariesutredning
670 kr670 kr545 kr
141Studiemodeller förbehandlingsplanering1440 kr1440 kr615 kr
161Salivsekretionsmätning745 kr745 kr570 kr
162Laboratoriekostnader vid mikrobioloisk undersökning750 krFakturaFaktura
163Biopsi inkl laboratorieundersökning (PAD)1250 kr1250 kr955 kr
RöntgenåtgärderVårt prisFTV prisSLL pris
121Röntgenundersökning av enskildtand90 kr90 kr55 kr
122Röntgenundersökning, delstatus 235 kr235 kr235 kr
123Röntgenundersökning, helstatus 970 kr970 kr805 kr
124Panoramaröntgen705 kr705 kr525 kr
125Röntgenundersökning, extraoral(snedlateral eller ramusprojektion,käkledsöversikt ellerdatortomografisk undersökning aven eller två tänder)645 kr645 kr525 kr
126Röntgenundersökning, omfattande1190 kr1190 kr1098 kr
Sjukdoms- förebyggande åtgärderVårt prisFTV prisSLL pris
201Information eller instruktion vid riskför munhälsorelateradesjukdomar/problem505 kr505 kr435 kr
204Profylaxskena945 kr945 kr795 kr
205Fluorbehandling inklusiveprofessionell tandrengöring,kortare behandlingstid210 kr210 kr190 kr
206Fluorbehandling inklusiveprofessionell tandrengöring410 kr410 kr360 kr
Sjukdoms- behandlande åtgärderVårt prisFTV prisSLL pris
301Sjukdomsbehandlande åtgärder,mindre omfattande behandling485 kr485 kr395 kr
302Sjukdomsbehandlande åtgärder1450 kr875 kr760 kr
303Sjukdomsbehandlande åtgärder,omfattande behandling1295 kr1295 kr1125 kr
311Information eller instruktion vidmunhälsorelaterade sjukdomareller problem450 kr450 kr450 kr
312Uppföljande information ellerinstruktion vid munhälsorelateradesjukdomar eller problem250 kr250 kr165 kr
313Beteendemedicinsk behandling, 60minuter eller mer1145 kr1145 kr1050 kr
314Beteendemedicinsk behandling535 kr535 kr525 kr
321Icke operativ behandling avkariessjukdom485 kr485 kr485 kr
322Stegvis exkavering 1215 kr1215 kr1095 kr
341Behandling av parodontal sjukdomeller periimplantit, mindreomfattning575 kr575 kr540 kr
342Behandling av parodontal sjukdomeller periimplantit, störreomfattning1115 kr1115 kr1115 kr
362Lustgassedering, per gång 865 kr865 kr936 kr
Kirurgiska åtgärderVårt pris FTV prisSLL pris
401Tanduttagning, en tand 1450 kr1450 kr1045 kr
402Tanduttagning, en tand,komplicerad2135 kr2135 kr1665 kr
403Tanduttagning, tillkommande enkel610 kr610 kr180 kr
404Operativt avlägsnande av en ellerflera tänder eller annan vävnad, peroperationstillfälle4250 kr4250 kr3 050 kr
405Omfattande dento-alveolär kirurgi5435 kr5435 kr4 070 kr
406Tanduttagning, övertalig tand 1435 kr1435 kr 1 130 kr
407Övrig dentoalveolär kirurgi ellerplastik, per operationstillfälle2675 kr2675 kr2 005 kr
420Implantat, per styck 5060 kr5060 kr2 900 kr
421Operation avseendekäkbensförankrade implantat, enfixtur8430 kr8430 kr3 775 kr
422Kirurgisk friläggning av en fixtur vidtvåstegsteknik2645 kr2645 kr 1 445 kr
423Operation avseendekäkbensförankrade två eller treimplantat per operationstillfälle10995 kr10995 kr6255 kr
424Kirurgisk friläggning av två eller treimplantat vid tvåstegsteknikk2845 kr2845 kr1635 kr
425Operation avseendekäkbensförankrade implantat, flerän tre implantat14910 kr14910 kr10 175 kr
426Kirurgisk friläggning av fler än treimplantat vid tvåstegsteknik4465 kr4465 kr2200 kr
429Borttagande av implantat, peroperationstillfälle6290 kr6290 kr3830 kr
430Peri-operativ kirurgi vidimplantatbehandling, tilläggsåtgärd1475 kr1855 kr1655 kr
435Avlägsnande av implantat1075 kr1075 kr1005 kr
436Avlägsnande av implantat, enkel800 kr800 kr180 kr
441Parodontalkirurgisk behandling viden eller två tänder eller kirurgiskbehandling av periimplantit vid ettimplantat, per operationstillfälle2485 kr2485 kr2475 kr
442Parodontalkirurgisk behandling vidtre till sex tänder, per operationstillfälle3515 kr3555 kr3555 kr
443Kirurgisk behandling avperiimplantit vid två till fyraimplantat, per operationstillfälle3 350 kr3 350 kr3 340 kr
444Omfattandeparodontalkirurgiskbehandling vid sju tänder eller flereller vid tre tänder eller fler ikombination med annan operation,per operationstillfälle4560 kr5150 kr5150 kr
445Omfattande kirurgisk behandling avperiimplantit vid fem implantat ellerfler eller vid tre implantat eller fler i
kombination med annan operation,per operationstillfälle
4560 kr5150 kr5150 kr
480Kontroll av koagulation, tilläggsåtgärd385 kr385 kr315 kr
RotbehandlingarVårt prisFTV prisSLL pris
501Rens och rotfyllning, en rotkanal 4680 kr4680 kr3480 kr
502Rens och rotfyllning, två rotkanaler5375 kr5375 kr4 015kr
503Rens och rotfyllning, tre rotkanaler6760 kr6760 kr5 130kr
504Rens och rotfyllning, fyra eller flerrotkanaler7320 kr7320 kr5480 kr
521Akut endodontisk behandling1310 kr1310 kr780 kr
522Komplicerad kanallokalisation 1085 kr1085 kr785 kr
523Stiftborttagning1530 kr1530 kr1 145kr
541Apikalkirurgisk behandling, peroperationstillfälle5735 kr5735 kr3 580kr
542 Apikalkirurgisk behandling,ytterligare tand vid sammaoperationstillfälle,tilläggsåtgärd1 535 kr1 535 kr1 010 kr
50BUpprensad tand där behandlingenavbryts2090 kr1800 kr1800 kr
50CBehandling av tand med resorption,perforation el öppet apex, inkl mtrl1920 kr1800 kr1800 kr
553Borttagande av frakturerad fil(gjord av annan vårdgivare)2340 kr- kr- kr
Bettfysiologiska åtgärder Vårt prisFTV prisSLL pris
601Bettskena i hård akrylat iöverkäken, utförd påbettfysiologisk indikation5060 kr4565 kr3430 kr
602Bettskena i hård akrylat iunderkäken, utförd påbettfysiologisk indikation5060 kr4565 kr3430 kr
604Mjukplastskena,laboratorieframställd, förbettfysiologisk behandling, per
skena
2515 kr2515 kr2105 kr
606Motorisk aktivering 635 kr635 kr480 kr
607Bettslipning för ocklusalstabilisering1110 kr1110 kr950 kr
60BApnékena Somnodent (moms pådenna produkt)8550 kr11 062 krxxx kr
Lagningar, reparativabehandlingarVårt prisFTV prisSLL pris
701Fyllning av 1 yta på framtand ellerhörntand900 kr900 kr675 kr
702Fyllning av två ytor på framtandeller hörntand1360 kr1360 kr1070 kr
703Fyllning av tre eller flera ytor påframtand eller hörntand1755 kr1755 kr1275 kr
704Fyllning av en yta på molar ellerpremolar1125 kr1125 kr865 kr
705Fyllning av två ytor på molar ellerpremolar1575 kr1575 kr1270 kr
706Fyllning av tre eller flera ytor påmolar eller premolar1945 kr1945 kr1515kr
707Krona i plastiskt material,klinikframställd2320 kr2320 kr1690 kr
708Stiftförankring i rotkanal vidfyllningsterapi830 kr830 kr545 kr
ProtetikVårt prisFTV prisSLL pris
800Permanent tandstödd krona, en perkäke9255 kr9255 kr6675 kr
801Permanent tandstödd krona, flera isamma käke8395 kr5235 kr5130 kr
802Laboratorieframställd pelare medintraradikulärt stift4430 kr4430 kr3145 kr
803Klinikframställd pelare medintraradikulärt stift1870 kr1645 kr1465 kr
804Hängande led vid tandstödd protetik, per led5285 kr5285 kr2420 kr
805Emaljretinerad konstruktion,laboratorieframställd, per stöd2995 kr1950 kr1745 kr
806Radikulärförankring vid avtagbarprotes3720 kr3720 kr3520 kr
807Semipermanent krona ellerhängande led, per led, med gjuteneller fräst inre del3350 kr2350 kr2315 kr
808Innerkrona för teleskop- ochkonuskonstruktioner3650 kr3650 kr3290 kr
809Långtidstemporärlaboratorieframställd krona ellerhängande led, per led1135 kr1135 kr1090 kr
802 Tillägg för Keram per led 1000 krFaktura- kr
Reparativa av tandstödd protetikVårt prisFTV prisSLL pris
811Cementering av lossnad protetiskkonstruktion, per stöd810 kr810 kr555 kr
812Reparation av krona, bro ellerbarkonstruktion1765 kr1765 kr1445 kr
813Broreparation med tandtekniskinsats5345 kr5345 kr4420 kr
814Broreparation med tandtekniskinsats, omfattande9780 kr9780 kr8435 kr
815Sadelkrona6095 kr6095 kr5130 kr
822Partiell protes för temporärt bruk,en till tre tänder4450 kr4450 kr3670 kr
823Partiell protes för temporärt bruk,fyra eller fler tänder6275 kr6275 kr5220 kr
824Partiell protes med gjutet skelett,klammerförankrad12480 kr12480 kr11455 kr
825Komplicerad partiell protes medstöd av urtagskrona, innerkronaeller attachments14900 kr14900 kr12085 kr
826Attachment, per styck, material105 krFakturaFaktura
827Hel underkäksprotes inkl.erforderligt antal prefabriceradetänderr11325 kr11325 kr9405 kr
828Hel underkäksprotes inklusiveerforderligt antal prefabriceradetänder11325 kr11325 kr9110 kr
829Immediatprotes, inkl. tänder.Innefattar inte justering.9200 kr9200 kr7430 kr
831Justering av avtagbar protes445 kr445 kr370 kr
832Lagning av protes och/ellertillsättning av protestand1555 kr1555 kr1350 kr
833Rebasering av protes 3775 kr3775 kr2515 kr
834Lagning av protes där avtryckkrävs2955 kr2955 kr2475 kr
835Rebasering o lagning av protes3810 kr3810 kr3300 kr
836Komplicerad lagning av protes därsvetsning av nya fästen behövs4620 kr4620 kr3810 kr
837Komplicerad lagning av protes däruppvaxning och gjutning av ny delutförs vilken svetsas till befintligprotes7995 kr7995 kr6480 kr
839Inmontering av förankringselement3505 kr3505 kr2970 kr
845Ocklusionskorrigerandebettslipning2275 kr2275 kr1 910 kr
846Skena, hel eller cementerad isektioner för vertikalplatsberedning ellerbettstabilisering6025 kr6025 kr5300 kr
847Klammerplåt4645 kr4645 kr3820 kr
848Betthöjning eller uppbyggnad förocklusal stabilisering medfyllningsmaterial, per tandposition710 kr710 kr595 kr
850Implantatförankrad krona, en perkäke12790 kr12790 kr9750 kr
852Implantatförankrad krona, flera isamma käke12815 kr12815 kr7870 kr
853Hängande led vidimplantatförankrad bro6275kr6275kr2350 kr
854Semipermanent krona ellerhängande led på implantat, per led2325 kr2325 kr2095 kr
855Fästskruv och cylinder vidsemipermanent krona på implantat,per implantat1560 krEnl. PrislistaEnl. Prislista
856Fästskruv och cylinder vidlångtidstemporärlaboratorieframställd krona påimplantat, per implantat2580 krEnl. PrislistaEnl. Prislista
858Distans inklusive centrumskruv, perstyck2315 krFakturaFaktura
861Implantatförankrad bro, överkäke,4 implantat64375 kr64375 kr45360 kr
862Implantatförankrad bro, överkäke,5 implantat66490 kr66490 kr49280 kr
863Implantatförankrad bro, överkäke, sex implantat eller fler68130 kr68130 kr53185 kr
865Implantatförankrad bro, underkäke,fyra implantat eller fler63245 kr63245 kr45460 kr
871Implantatstödd täckprotes,överkäke, två implantat, ellerimplantatstödd täckprotes,underkäke, oavsett antal implantat18820 kr18820 kr23600 kr
872Implantatstödd täckprotes,överkäke, 3 implanta21210 kr21210 kr29450 kr
873Implantatstödd täckprotes,överkäke, 4 implantat23965 kr23965 kr36330 kr
874Tillägg för alveolarbar vidimplantat, 2 implantat4745 kr4745 kr3065 kr
875Tillägg för alveolarbar vidimplantat, 3 implantat5590 kr5590 kr3359 kr
876Tillägg för alveolarbar vidimplantat, 4 implantat7445 kr7445 kr4270 kr
877Förankringselement täckprotes,tillägg per styck280 krEnl. PrislistaEnl. Prislista
86ATillägg för Cresco-konstruktion, perimplantat1390 kr1390 krxxx kr
86BTillägg för implantatkomponenterutöver standard per implantatFakturaEnl. PrislistaEnl. Prislista
86CTillägg för porslinfasader helimplantatbroFaktura12000 kr12000 kr
86DTillägg vid implantatförankrad bro,uk, 5 el fler implantat, ordinariepris2700015000krFakturaxxx kr
86ETillägg vid implantatförankrad bro,ök, 6 el fler implantat, ordinariepris27000/implantat15000krFakturaxxx kr
86FTillägg för ädelmetaller FakturaFakturaxxx kr
86GGuideskenaFaktura1300 kr1300 kr
Reparation av implantat ochimplantatretinerad protetikVårt prisFTV prisSLL pris
880Av- och återmontering avimplantatförankrad konstruktion påett till två implantat2090 kr2090 kr2090 kr
881Reparation av implantatförankradkonstruktion, mindre omfattning,utan tandteknisk insats1360 kr1360 kr1150 kr
88AKompletterande åtgärd vidkomplicerad lagning avimplantatförankrad konstruktion påplats i munnen. Patienteninformeras900 kr900 kr900 kr
882Av- och återmontering avimplantatförankrad konstruktion påtre eller fler implantat3185 kr3185 kr3185 kr
883Reparation/ombyggnad av fastimplantatförankrad konstruktion,tandteknisk insats5575 kr5575 kr5550 kr
884Reparation/ombyggnad avimplantatförankrad bro,omfattande tandteknisk insats10255 kr10255 kr10365 kr
885Fästskruv och protetisk cylinder(lab), per styck375 krFakturaxxx kr
888Fästskruv, per styck 190 krEnl. PrislistaEnl. Prislista
889Centrumskruv, per styck600 krEnl. PrislistaEnl. Prislista
890Implantatförankrad krona påbefintligt implantat6505 kr7520 kr- kr
TandregleringVårt prisFTV prisSLL pris
901Tandreglering, en käke, estetiskbehandling högst 1 år18800 kr18800 kr- kr
UtbytesåtgärderVårt prisFTV prisSLL pris
921Utbytesåtgärd. Krona i stället förersättningsberättigande fyllning viddefekt eller substansförlust, fram-eller hörntand9130 kr9130 kr- kr
922Utbytesåtgärd. Krona i stället förersättningsberättigande fyllning viddefekt eller substansförlust, molareller premolar samt vid omfattandedefekt för tandposition 7 och 8 närregel D.3 inte kan tillämpas8155 kr8155 kr- kr
925Utbytesåtgärd. Operationavseende ett käkbensförankratimplantat inklusive ev. friläggningoch distansanslutning vid tillstånd5031 eller 5036. Implantat ingår14665 kr14665 kr- kr
926Utbytesåtgärd. Enimplantatförankrad krona på ettkäkbensförankrat implantat vidtillstånd 5031 eller 5036.16950 kr16950 kr- kr
928Utbytesåtgärd. Operationavseende ett käkbensförankratimplantat inklusive eventuellfriläggning och distansanslutningvid tillstånd 5031 eller 5036 näråtgärd 800 eller 801 har utförtsinom två år på en eller bådastödtänderna som utbytetberäknas på. Implantat ingår14 665 kr9315 kr- kr
929Utbytesåtgärd. Enimplantatförankrad krona på ettkäkbensförankrat implantat vidtillstånd 5031 eller 5036 när åtgärd800 eller 801 har utförts inom tvåår på en av stödtänderna somutbytet beräknas på16950 kr16950 kr- kr
ÖvrigtVårt prisFTV prisSLL pris
Blekning på kliniken4000 kr4500 kr- kr
Blekning på kliniken – kampanj 1950 kr4500 kr- kr
Estetisk konsultation500 kr2000 kr /tim- kr
Uteblivande tandläkare 2500 /kr tim- kr